Chuyên mục: Visa 489 – vùng chỉ định

Visa 489 – Định cư Úc diện Tay Nghề (Skill) | Mr. N. Vũ – English Teacher

Visa 489 – Định cư Úc diện Tay Nghề (Skill) | Mr. N. Vũ – English Teacher

Kết quả visa 489 định cư Úc diện vùng chỉ định Chúc mừng khách hàng Mr. N. Vũ và gia đình đã đạt kết quả visa 489 định cư tay

Visa 489 – Định cư Úc diện Tay Nghề (Skill) | Mr Đỗ – Graphic Designer

Visa 489 – Định cư Úc diện Tay Nghề (Skill) | Mr Đỗ – Graphic Designer

Kết quả visa 489 định cư Úc diện vùng chỉ định Chúc mừng khách hàng Đỗ ... đã đạt kết quả visa 489 định cư tay nghề Úc diện vùng

Visa 489 – Định cư Úc diện Tay Nghề (Skill) | Mr An – Marketing Specialist

Visa 489 – Định cư Úc diện Tay Nghề (Skill) | Mr An – Marketing Specialist

Khách hàng đã được cấp Visa định cư tay nghề Úc 489 chỉ trong vòng 5 tháng sau khi có bảo lãnh tiểu bang là nhờ kết quả thẩm định