Visa Định Cư Diện Tay Nghề Úc

Định Cư Tay Nghề Úc

Định Cư Diện Tay Nghề Úc

Visa 491

Là visa tạm trú 5 năm đòi hỏi bạn sống và làm việc tại vùng chỉ định một thời gian trước khi trở thành thường trú nhân.

Visa 189

Visa 189 là visa nghề Úc loại thường trú vĩnh viễn, không cần người thân hoặc tiểu bang bảo lãnh

Visa 190

Visa 190 – Diện tay nghề bảo lãnh bang tại Úc là loại visa thường trú vĩnh viễn đòi hỏi có bảo lãnh bởi chính phủ tiểu bang.